Ulebergshamns samfällighet och GDPR

Personuppgiftsansvarig

Kassören i Ulebergs Samfällighetsförening(716443-8140) är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter som samlas in

Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter.

För att kunna hantera bokföringen hanterar föreningen

 •  Uppgifter om fastigheter inom Ulebergs Samfällighetsförening
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
 • Personuppgifter för ägare eller anmäld fakturamottagare
  • Hemadress
  • Telefonnummer
  • E-mailadress
  • Om boende är fastboende eller sommargäst. (Kommunens krav)
 • Personnummer
  • Personnummer sparas normalt inte för bokföringen. Detta är endast aktuellt då en medlem inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen och påminnelse eller krav måste ställas till rättmätig ägare av fastigheten.
Uppgifterna sparas i högst 10 år.

Register för kallelser och informationsbrev från föreningen

För att föreningen skall kunna skicka ut kallelser och informationsbrev till fler än fakturamotagaren, som annan medlem eller anhörig, kan flera personer knytas till fastigheten.
I normalfallet sparas dessa uppgifter i 10. Då inget juridiskt krav finns, kan dessa personer begära , rensning av uppgifterna.

Styrelse och årsmötesprototokoll.

Styrelse och årsmötesprotokoll kan innehålla personuppgifter, exempelvis vid skrivelse till styrelsen eller motioner till föreningsstämman. Dessa protokoll sparas.

Bygglovsansökan

Bygglovsansökningar kommer ofta för underrättelse eller information till föreningen. Dessa sparas hos föreningen och är åtkomliga för föreningens styrelse och revisorer. I de fall bygglovsansökan innehåller känslig information, sparas endast kommunens diarienummer.

Delning och överföring av uppgifter.

Föreningen lämnar inte ut uppgifter till tredje part annat än om svensk myndighet begär detta.